Gotiska Klubben

Muallaqat – arabisk poesi innan Koranen

Muallaqat är det enda litterära verk på arabiska som är äldre än Koranen. Muallaqat betyder ”De hängande dikterna” vilket avser att dikterna hängde i tygstycken runt den heliga stenen Kaba i Mecka. Dikternas bokstäver sägs ha varit av skrivna i rent guld.* Muallaqat kallas även ”De förbjudna dikterna”. Enligt islamsk tradition härstammar de från ”Den ignoranta tiden”, dvs tiden innan Islam.

Muallaqat innehåller sju muntliga dikter (oden) skapade av sju arabiska poeter på 500-talet, århundradet innan Islam tog makten. De nedtecknades först på 900-talet och anses vara oöverträffade inom arabisk poesi i fråga om skönhet, språk och komposition. Om den främste av dessa poeter, Imru al-Qais, säger profeten Muhammed: ”Imru al-Qais var den mest poetiske av poeterna och deras ledare in i Helvetets Eld.” **

Flera forskare menar att Imru al-Qais stil och symbolik har påverkat Koranens språk, vilket muslimer i sin tur förnekar. Detta förnekande är logiskt då muslimer anser att Koranen är Guds ord nedsända av ärekeängeln Gabriel; det finns ingen plats för några berusade poeter då.***

Ihärdiga förespråkare menar dock, i vissa fall skämtsamt, att Imru al-Qais språk, symboler, rytm och komposition är av en så högkulturell art att det inte kan uteslutas att även han mötte Gud och ärkeängeln Gabriel – ja, hur skulle han annars få tillgång till sin fantastiska poesi! 🙂 Kanske är det grannlandet Persiens kulturella inflytande som åsyftas i dessa svårtydbara skämt, ungefär på samma sätt som det fastslagits att både judendom och kristendom ligger till grund för vissa av Koranens berättelser.

Muallaqat är inte översatt till svenska. Här, här och här finns några översättningar på engelska. Min egen reflektion är att dikterna har en air av Tusen och en Natt omkring sig, samt att de sexuella beskrivningarna ingalunda är pryda.

* * *

* Enligt vissa forskare är denna händelse vid Kaba-stenen påhittad av eftervärlden, eftersom dikt på 500-talet enbart reciterades muntligt utan att vara nedtecknad, samt att det inte finns några historiska belägg för detta skulle ha inträffat.

** Jmf Hafez vs mullorna i Persien, Sjöfararen i England vs kristendomen.

*** Man kan antaga att det funnits en viss legimitetssträvan genom att historiskt placera dikterna vid Kaba stenen. Muhammed och Islam ogillade dessa poeter och ville nog att de skulle glömmas så fort som möjligt. Detta kan ha varit ett sätt att få dikterna ihågkomna.

Written by gotiskaklubben

23 december, 2012 den 04:02

Publicerat i Gotiska Klubben

Ett svar

Subscribe to comments with RSS.

  1. zeno

    24 december, 2012 at 12:15


Kommentarer inaktiverade.