Gotiska Klubben

Diarium Spirituale – Emanuel Swedenborg

Om svenska städer, yttersta domen och svenska folket

5034. Även det svenska folket bor i städer, av ovan omtalad orsak, nämligen för att de därigenom skola hållas i en invärtes fruktan för lagens straff och för mistning av sitt anseende för rikedom och äreposter. Denna fruktan kvarbliver efter döden, om de vistas i städer, men om de bo utanför städerna, försvinner denna farhåga.

Även de svenska städerna äro flera till antalet, som fallet är med de andra. De ligga dock nära varandra, så att man på en minut kan komma från den ena till den andra. De skiljas åt genom ett stycke mark eller ett stycke mur. Städerna äro grupperade efter olikheterna i befolkningens lynne och natur,det vill säga efter deras naturliga godhet eller ondska och därmed följande sanning eller falskhet, och detta åt öster, söder, väster och norr.

Samma slags befolkning är merendels förlagd i en så placerad stad, men de äro sammanförda på följande sätt. När onda andar äro förlagda i städerna, så äro de värsta i mitten, och därefter gradvis bättre ända till utkanterna;på detta sätt bevakas de onda som äro där inne. Men i de städer, som bebos av goda, där äro de bästa i mitten och sedan, gradvis ända till utkanterna, de mindre goda och understundom sådana onda, som kunna förbättras.

Därför kunna de änglar, som äro ovanom och därinne, genast se, hurudan staden är; de bedöma deras natur och lynnen efter deras lära om gott och sant och deras därav följande leverne. Det är därför som stad i Ordet betecknar lära.

5035. Vad de svenska städerna beträffar, så är Stockholm huvudstaden, i öster låg Falun, i norr Borås och så vidare, dock alla utgörande en enda stad. Även de som bo på landsbygden, långt från städerna, hava sina hus där och bo i alla fall i städerna. Orsaken ärockså den, att de onda leva som rövare, ty hos dem övas olika slag av stråtröveri, så snart de äro utanför städerna och därmed utanför faran för liven, för lagen och för anseendet. De nämnda städerna bebos emellertid av onda.

5036. De goda äro däremot samlade i en annan stad, som liknar Göteborg; mitt i denna stad bo de, som alltid varit ärliga under sin levnad. Merendels bo de först i hus, som likna dem de bebott i livet, men bostäderna ändras sedan efter förändringarna i deras livsbeskaffenhet.

5037. Vad beträffar det svenska folket i allmänhet, så tillhör det de elaka folken. Det goda hos dem är oäkta, och även det sanna. De tänka nämligen mera från sitt innersta än andra nationer. Emedan de numera leva i frihet i jämförelse med förr, då de voro under envälde, så framträder deras inre och blir fortare än förr synligt i det andra livet.

Förr voro de visserligen också ärelystna men mera inom sig: fruktan för konungen och hans makt hejdade dem då, och den håller deras begärs glöd liksom dold under askan, ur vilken den dock bryter fram. Svenskarna bry sig i allmänhet icke om borgerligt gott och borgerligt sant, som framträder i lagen och därifrån i sederna, utan de förvanska det goda och sanna i lagen, så mycket de kunna.

De fråga icke heller efter det goda och sanna i religionen, som de därför endast bekänna med munnen, sägande sig vara kristna. Men de äro ingenting mindre; ty det borgerligt goda och sanna är religionens grundval, emedan det är liv och gärning.

5038. Detta framställdes genom en uppenbarelse, som det plägar ske i den andra världen. I höjden syntes en skepnad med en kniv och en sax: kniven framställer och betecknar det goda i samhällslivet och saxen det sanna. När de, som voro i den nämnda stora staden, sågo detta, då gladde sig de onda och gillade det och kallade det även för kvickt, sinnrikt och klokt, vilket betydde, att de som förfalska det goda och sanna, de vinna därför erkännande, bli omtyckta och befordrade till hedersposter och vinster. Det syntes, att knivens och saxens kraft var så stor, att den kunde tränga till människans inre, vilket var ett tecken, att de kunna alldeles förfalska det goda och även det sanna, så att det är omöjligt att stå emot. Men desom voro bättre, de gladde sig icke och brydde sig icke därom, några, emedan de icke haft slughet nog att förfalska det goda och sanna, andra, emedan de kunnat men icke velat göra det, och så av varjehanda anledningar.

5039. När kniven och saxen syntes i höjden, då skilde änglarna på Herrens befallning de bättre från de onda, och de bättre utgingo ur staden. Och nu sjönk den stora på detta sätt befolkade staden i sin mitt djupt ned, nästan som då vatten suges ned i virvel genom ett hål,det övriga av den stora staden sjönk långsamt. Därvid rasade först husen, och då började man på nytt uppbygga en stad, men nu i en annan ordning, varom på annat ställe.Ordningen är sådan, att de värsta äro i mitten, och de mindre onda runt omkring. Menhurudan anordningen är, det kunna icke invånarna veta, utan endast änglarna genom genom Herren; den sker nämligen med vederbörlig växling efter ondskans och falskhetens natur hos dem.

5040. Huru brottsliga och fräcka de flesta av denna nation äro, kan icke beskrivas; bland de värsta äro trollkarlarna, som övat ont på jorden. De öva ännu värre ont i det andra livet, men de ödeläggas fortare. Men de, som på jorden idkat yrken, som kräva konstfärdighet, såsom maskinkonst och trädgårdskonst, de omvandla dessa i trollkonster och föröva gräsliga ting, som jag dock icke får beskriva, ty de äro sådana, att de ej kunna begripas.

5041. De bättre slå sig också tillsammans i städer på skilda ställen, utanför den stora, och utställa vakter. Men det oaktat oroas de oavbrutet av rövare, ty från den stora staden rycka sådana ut, när de andra veta om ingenting eller sysselsätta sina tankar med annat, och då tillfoga de dem skada, som gör, att de äro tvungna att flytta till en annan plats.

5042. Därnäst sjönk en del av den stora staden djupare, och ännu djupare sjönk Falun, av den orsak att de onda där äro mera i sitt invärtes än andra. De ha dock i våra dagar blivit värre än de fordom voro, vilket vållats av deras styresman (A. Swab). Denne har nämligen söndrat befolkningen, tubbat med vinning och penningar, belönat alla, som höllo med honom, och utmärkt dem även både genom ränker och ord. De övriga, hurudana de än voro,ärliga och oärliga, har han förföljt på alla vis, berövande dem deras inkomster, tadlande dem personligen och genom andra, korteligen, han har utsått misshälligheter och invärtes tvedräkt i alla kretsar i staden. Följden härav blev, att dessa, som från gamla tider haft ärligheten till arvedel och därför även innerst inne varit visa, nu mera, emedan de utrotatdessa egenskaper hos sig, äro bland de sämsta folkslagen i Sverige. Därför ha de också sjunkit till ett större djup än de andra.

5043. Allt som allt, det svenska folket är sämre än något annat folk i Europa, med undantag av det italienska och ryska. De tänka nämligen i det inre, ej i det yttre; så ha de nämligen helt och hållet inrättat sig, liksom flera andra. Med större färdighet än någon annan föra de den utvärtes ärlighet till torgs, så att de med denna kunna bedraga vem de vilja i det andra livet. De tänka mera än andra i sitt inre, men detta kommer ej fram i deras yttre skick. Det har visat sig, att de i sitt inre hysa hätskhet, hatfull hämndlystnad och grymhet och att de äro fulla av svek i sin hätskhet och hämndlystnad, ända till andras fördärv. Allt detta uppenbaras i det andra livet, ty där visas det inre.

* * *

Ur Andliga Dagboken, Diarium Spirituale. Av Emanuel Swedenborg själv kallad Märkvärdigheter, Memorablia.

Ref: Emanuel Swedenborg: Svenssongalaxen

Written by gotiskaklubben

4 mars, 2013 den 07:45

Publicerat i Gotiska Klubben

9 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Tack för länk. Swedenborg var en mångsidig man. Han var assessor i bergskollegium och gjorde diverse nyttigheter för detta land (slussar, torrdocka, saltsjuderi). Och han hade, som ditt citat visar, diverse åsikter om Sverige och dess kulturgeografi.

  Utöver det har Swedenborg bärighet som esoteriker. De kommande 5-10 åren och bortom kommer han att ses som den störste svenske vetenskaparen. Då kommer samhällsklimatet att ha hunnit ikapp hans idéer om ”som ovan, så nedan”, dvs hermetism och platonism. Samt idéer om att själen är evig även om kroppen dör.

  svensson

  4 mars, 2013 at 11:31

  • Rätt spännande koppling att Swedenborg korrespondanslära påverkade Baudelaire som påverkade Rimbaud som påverkade surrealism och dada och modern konst och litteratur. Tror också att det är dags att återvända till Swedis.

   gotiskaklubben

   4 mars, 2013 at 11:39

 2. Ha Ha sån dynga Swedenborg har helt förlorat greppet. Måste ha varit dåtidens svenska europeiska berikning som franska sossar eller muslimkramande moderater importerade från kontinenten. Swedenborg var ett troll som inte fann sin plats i Sverige utan skickades till Sveriges avkrok Finland

  Ulf

  4 mars, 2013 at 12:42

  • Han blev även världsberömd. Jag tycker Swedenborgs noteringar är besynnerliga, visst kan man skratta åt dem. Men kan kan fundera över dom också. Har du någon från samma tid som kommenterar Sverige och svenskarna som du vill framhäva?

   gotiskaklubben

   4 mars, 2013 at 13:03

  • När jag för många år sedan vistades vid några universitet i Osteuropa, kände studenter i gemen till tre svenskar: Karl XII för sitt krigande, Tumba Johansson för ishockeyspelandet och Emanuel Swedenborg för sitt tänkande.

   senex

   4 mars, 2013 at 14:57

   • Swedenborg skulle behöva ställas inför dansk kungamakt och bildningsväsende på sin tid och förklara sig på ett filosofiskt.extenciellt plan. Bildningsmässigt bör han även ha haft någon form av jordisk legitimitet. Swedenborg kan knappast ha fått inneha sitt ämbete som katolsk biskop i ett protestantiskt norden. Oavsett vilken kung som satt under hans levnadstid. Att bswedenborg ges sådan legitimitet i östeuropa talar mer om
    Katolikernas förvanskning av vetenskap och tro. Swedenborg var en pissmyra och blev behandlad därefter.

    ulf

    5 mars, 2013 at 01:34

 3. Sätt detta i ett större sammanhang; E. Swedenborg var biskopen i Skara´s son. Räkna med att fadern var frimurare. Detta hemliga sällskap ingår i ett mycket större nätverk. Väl använda 10 minuter:

  Sofia

  4 mars, 2013 at 15:29

 4. Ja, Swedenborg är tidlös. Katoliken Lars Bergquist har skrivit en förhållandevis bra biografi över honom. Den tar Swedenborg på allvar som esoteriker. Den idiotförklarar honom iaf inte, som Martin Lamm gjorde i en bok. Olof Lagercrantz intog för sin del en mellanställning: han sa inte att Swedenborg hade rätt (eller fel), men han närläste hans texter och fann massor att kommentera. Det är just det: Swedenborg predikar inte, han gestaltar vad han sett.

  Carl-Göran Ekerwald har också skrivit om Swedenborg. Samt gett ut en förkortad version av Vera Christiana Religio, en sen populärframställning av sin lära som Swedenborg gjorde.

  svensson

  5 mars, 2013 at 14:25


Kommentarer inaktiverade.