Gotiska Klubben

Just in: Russian troops fire shots over the heads of Ukrainian air force personnel in Belbek Crimea

Written by gotiskaklubben

4 mars, 2014 den 13:07

Publicerat i Gotiska Klubben