Gotiska Klubben

Frank Baude: ”Vänstern består av bögar och allergiker”

Till och med den gamla goa kommunisten, Frank Baude från Göteborg, har vaknat. Nu lämnar han KPML(r) för att partiet ha fört in feminismen i partiet: ”Denna småborgerliga avvikelse kommer naturligtvis följas av fler”.  Gp FT

Written by gotiskaklubben

17 april, 2014 den 16:59

Publicerat i Gotiska Klubben

6 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Detta är enda gången jag sår på Frank’s sida!!!

  Stig Palm

  17 april, 2014 at 17:37

 2. Inte kommer Baude bli beskylld för att vara PK, i alla fall… 🙂 🙂 🙂

  Svenne

  17 april, 2014 at 17:40

 3. Ah, ännu en förvirrad ideolog som finner att den obstinata pissrusketeorin harmoniserar illa med arbetarklassmoralen och gängse åskådning i dessa led. Desorienteringen är dock enkel att sjukdomsstämpla för våra samhällsomvandlare. Något att tänka på kanske 😉

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konfusion

  Hugsvala

  17 april, 2014 at 18:00

 4. Lite kul är det att kulturmarxisterna har även tagit över marxisterna. What goes around comes around.

  Argus

  17 april, 2014 at 19:47

 5. Som ung kvinna och kommunist kan jag inte annat än hålla med honom i hans uttalande. Har läst brevet och förstår till fullo vad kritiken består i.

  Anna

  22 april, 2014 at 08:59

  • Kan du inte utveckla det. Här är hela brevet.

   ”Till Göteborgsavdelningens styrelse

   På senare tid har jag blivit alltmer konfunderad över bristen på
   aktivitet och handling från avdelningens, partiets och Proletärens sida
   i flera viktiga frågor som diskuteras i hemmen, bekantskapskretsen och
   på stadens arbetsplatser. Jag ska försöka ge några exempel på vad jag menar.

   Trängselskatten

   Vad jag kan dra mig till minnes har tidningen Proletären haft två
   knastertorra artiklar i frågan, och avdelningen har kallat till ett möte
   på Marx-Engels-huset. I övrigt har frågan lämnats över till
   enfrågepartiet Vägvalet och borgartidningen GT. Det håller naturligtvis
   inte om partiet på allvar vill blanda sig i lokalpolitiken. Avdelningen
   borde istället för att gömma sig i de egna lokalerna givit ut egna
   flygblad och kallat till möten ute i stadsdelarna och försökt nå bredare
   kretsar. Tidningen Proletären borde försöka ge en klassanalys och
   organisera agitationen mot skatten i fråga, och klargöra partiets linje.

   Korruptionen i Göteborg

   TV:s Uppdrag Granskning satte fingret på den korrupta politik som sedan
   decennier bedrivits med socialdemokratin som nav i Göteborg.
   Konstellationen S, V och MP innehar ju majoriteten i stan och borde
   ställas till ansvar för de ekonomiska svindlerier som UG avslöjade.
   Detta skulle avdelningen agerat kraftfullt emot. Flygblad och offentliga
   möten och ständiga brännmärkningar i Proletären. Inget, absolut inget,
   hände. Ändå är det från de ansvariga partierna KP måste ta röster om det
   ska vara någon mening med att delta i årets kommunalval.

   Göteborg – gangsterstaden

   Över femtio skottlossningar med flera dödsoffer som följd ägde rum i
   Göteborg 2013. Det finns bara en enda tidning i Sveriges land som inte
   med ett ord berört frågan. Det är tidningen Proletären, som har Göteborg
   som utgivningsort. Flera av skjutningarna skedde i stadsdelen
   Biskopsgården. Kanske var det därför Proletären gjorde ett reportage
   därifrån, där en partimedlem och några invånare i staden fick uttala
   sig. Det hela var politiskt korrekt enligt den småborgerliga kutymen,
   och andades Mona Sahlin över hela stuket. Det som fattas är en
   partilinje i frågan och ett offentligt klargörande av partiets
   uppfattning, vilka ekonomiska intressen som ligger bakom skjutandet.

   Ett nytt socialt inslag…

   …gör sig märkbart när de kravlar kring på stadens trottoarer. Detta
   sker inte bara i Göteborg, utan i de flesta städerna i södra delen av
   landet. Av rapporter i massmedia har dessa människor utan mänsklig
   resning och stolthet, som helt ägnar sig åt tiggeri, etablerat läger av
   de mest ynkliga och anskrämliga slag i Stockholm och Borås. Proletärens
   redaktion och partiets ledning tycks inte ha lagt märke till detta nya
   inslag i gatubilden, för ingenting har skrivits i tidningens spalter
   trots att det ute på landets arbetsplatser kommenteras flitigt. I
   Kommunistiska Manifestet ger oss Marx och Engels följande beskrivning av
   det nya inslaget i gatubilden: ”Trasproletariatet, denna passiva
   förruttnelse av de understa lagren i det gamla samhället…. Enligt hela
   sin levnadsställning kommer de dock att vara beredvilliga att låta köpa
   sig för reaktionära syften.” Varför tiger partiet i en fråga som de vet
   diskuteras ute i samhället? Är det av rädsla att inte uppfattas som
   politiskt korrekt av borgarsamhället?

   I Partistyrelsens verksamhetsberättelse inför 17:nde kongressen skrivs:
   ”Proletärens under kongressperioden förfinade bevakning av i vid mening
   sociala frågor är också en följd av föryngringen.” Därom kan man tvista,
   vilket ovanstående rader vittnar om. Det tycks mig istället insmugit sig
   drag av sekterism i partiets uppfattningar. Följande rader i den
   omnämnda verksamhetsberättelsen förefaller mig märkliga: ”Bland annat
   tar planen upp mötesledningens ansvar att agera mot sexistiska skämt och
   kommentarer…” Under mina mer än femtio år och hundratals möten har jag
   aldrig upplevt några ”sexistiska skämt eller kommentarer” vid möten,
   varken interna eller offentliga. I verksamhetsberättelsen diskuteras
   familjen och det obetalda hushållsarbetet med följande kommentar: ”Detta
   är viktiga siffror för oss marxister eftersom det säger något om hur vi
   generellt organiserar vårt familjeliv…” Att organisera
   partimedlemmarnas familjeliv kan ju aldrig vara en fråga för ett
   revolutionärt parti. En sådan inställning ligger ju närmare Jehovas
   vittnen eller någon annan religiös sekt. Men sekterism andas det. Det
   gör också det märkliga stycke om surrogatmödraskap som införts i
   verksamhetsberättelsen! Varför skriva om detta i en
   verksamhetsberättelse? Partiet har inte bedrivit någon verksamhet i
   frågan, och den är absolut inget som diskuteras i arbetarleden eller ute
   på arbetsplatserna. Det är en fråga som väckts i slutna rum i
   Marx-Engels-huset och bär sekterismens alla märken. Detta är den ena
   sidan av sekterismen, den andra är att man vänder ryggen åt och inte
   talar om samma saker folk gör ute i samhället och på landets arbetsplatser.

   Det är denna inskränkthet som ligger bakom det nya ivrandet för
   feminismen i partiet.

   Feminismen är en rakt igenom borgerlig idériktning som under
   vänsteruppsvinget 1968 togs upp i organiserad form av Grupp 8. Sedan
   dess har den fört en slumrande tillvaro tills Gudrun Schyman lämnade som
   ordförande för Vänsterpartiet och bildade Feministiskt initiativ.
   Stämpeln av medelklassrörelse har under senare tid snarare ökat än
   minskat. Andelen proletärkvinnor är närmast obefintlig bland dem som
   kallar sig feminister.

   I marxismens klassiker finns absolut ingenting att hämta för dem som
   vill försöka förena denna borgerliga idériktning med en proletär
   politik. Tvärtom så anser de kommunistiska klassikerna att den proletära
   revolutionen är vägen att frigöra kvinnan från det dubbla förtrycket
   under kapitalismen och den kapitalistiska ideologin. Boken Kvinnan och
   socialismen, utgiven av Gidlunds förlag 1972, är en samling utdrag av
   Lenins skrifter, med förord av hans hustru Krupskaja och efterord av
   Clara Zetkin. Där framgår tydligt Lenins proletära syn på kvinnokampens
   nödvändighet och inriktan. I Clara Zetkins efterord till boken redogör
   hon för ett samtal hon haft med Lenin. Han säger där: ”Det
   organisatoriska framgår ur vår ideologiska uppfattning; inga särskilda
   föreningar för kommunistkvinnor. En kvinnlig kommunist är medlem av
   partiet liksom den manlige kommunisten.” Lenin pekar sedan ut under
   vilka olika betingelser kvinnorna lever och sammanfattar detta med
   orden: ”Vi behöver särskilda grupper som arbetar bland kvinnorna,
   särskilda agitationsmetoder och organisationsformer. Detta är inte
   feminism utan praktisk revolutionär förnuftsmässighet.” Lenin
   understryker alltså att det råder en ideologisk skillnad mellan feminism
   och kommunistisk politik.

   I sin iver att stadfästa den feministiska medeklasspolitiken har
   Göteborgsavdelningens styrelse begått två uppenbara brott mot
   partistadgan och visat på en klar och socialdemokratisk uppfattning i
   organisationsfrågan.

   Under hösten 2013, inför 17:de kongressen, arrangerade
   avdelningsstyrelsen ett särskilt möte för avdelningens kvinnor där
   frågan om feminismen diskuterades. Detta var ett brott mot stadgans
   paragraf B, mom G, punkt 2, där det sägs att vi ska ”bekämpa alla
   tendenser till fraktionsmakeri och kotteribildningar”.

   I december månad hade avdelningens ombudsman vänligheten att skicka
   hem partistyrelsens verksamhetsberättelse till mig. I ett följebrev
   klargjordes turordningen inför kongressen. Ett avdelningsmöte skulle
   avhållas där kongressombuden skulle väljas. Några beslut skulle inte
   fattas på mötet och förtroendet skulle visas de valda ombuden genom att
   överlåta åt dem att rösta efter eget förstånd på kongressen. Detta är en
   öppet brott med den leninistiska organisationsprincipen om den
   demokratiska centralismen, där summan av partiet är dess organisationer,
   inte dess medlemmar. För att detta ska fungera måste naturligtvis
   organisationen fatta ett beslut som sedan är vad ombuden har att rätta
   sig efter. Några ”personliga åsikter” hör inte hemma i en kommunistisk
   organisation inför en kongress. Styrelsen har alltså brutit stadgans
   paragraf A, mom A om ”att den enskilde medlemmen är underordnad
   organisationen”.

   På grund av sjukdom i familjen och att jag själv inte är i bästa form
   kunde jag inte vara med på den senaste kongressen Av de rapporter jag
   fått av mina sagesmän var det tydligen en rad med synnerligen märkliga
   inlägg i debatten. Långt ifrån de teoretiska ideal som vägledde oss som
   en gång bildade partiet. Vi bröt då med de småborgerliga
   medelklasspersoner som vi då spådde en framtid i den borgerliga staten.
   En spådom som besannades till hundra procent. Nu sticker denna
   småborgerliga hydra upp inom partiet och fick majoriteten med sig om att
   skriva in feminismen på partiets banér. Denna småborgerliga avvikelse
   kommer naturligtvis att följas av fler. Som Engels så träffande skrev i
   ett brev till Marx så kommer avvikare av skilda slag ”att räkna varann”
   och kräva sin plattform i partiet och dess program. Den promenad ut i
   det medelklassiga politiska träsket som partiet anträtt får göras utan
   min medverkan. Jag har tappat förtroendet för partiledningen och
   tidningen Proletärens redaktion och ber härmed att få meddela mitt
   utträde ur partiet.

   Frank Baude”

   http://www.8dagar.com/2014/04/hela-frank-baudes-brev.html

   gotiskaklubben

   22 april, 2014 at 09:12


Kommentarer inaktiverade.